Проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

Проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

    ЕКОМИКС ООД  сключи договор за изпълнение на Проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“, по процедура  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“, финансирана от „Национален план за възстановяване и устойчивост “, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU“

      ЕКОМИКС ООД  стартира изпълнение на Проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“. Основна цел на проекта е да се ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на дружеството. Специфична цел е намаляване на разходите за електроенергия свързани с дейността на дружеството чрез извършване на инвестиция във ВЕИ и предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

           Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми към възстановяване на икономическия си потенциал от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез  подобряване на енергийната ефективност и независимост на дружеството.

          Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца и обща стойност 569 990.00 лева. Одобреното финансиране е в размер на 284 995.00 лв., от които 284 995.00 лева (100 %) от Европейски съюз и 0.00 лева от национален бюджет.

          При изпълнението на проекта ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност, и недопускане на дискриминация, както и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията, по програма  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“, финансирана от „Национален план за възстановяване и устойчивост “, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU“.