Сертификати за качество

Сертификати

Рецептурите за производството на бетон са утвърдени от “ЦИЕС” ЕООД. За подобряване качествата на бетона се използват супер-пластификатори, добавки за зимно бетониране и други добавки. Материалите и суровините за производството на бетон и разтвори се доставят от водещи фирми и са придружени от сертификати за качество. ЦИЕС е нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) 305/2011. Наред с това е оправомощен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да извършва оценяване на съответствието на строителни продукти и системи за производствен контрол.