Проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

ЕКОМИКС ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Подкрепа за прехода към
кръгова икономика в предприятията“, по програма „Подкрепа за прехода към кръгова
икономика в предприятията“, финансирана от „Национален план за възстановяване и
устойчивост “, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU“


ЕКОМИКС ООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа за прехода към кръгова
икономика в предприятията“. Целта на проекта е ускоряване на прехода към кръгова
икономика чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на
неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство на продуктите от
дейността на дружеството.


Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми към Внедряване в
производството на комплексен кръгов модел характеризиращ се с намаляване образуването
на отпадъци, чрез внедряване на технологии за повторно използване и рециклиране на
отпадъците от производствената дейност и влагането им като суровина в производствени
процеси..


Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца и обща стойност 269 900.00 лева.
Одобреното финансиране е в размер на 134 950.00 лв., от които 134 950.00 лева (100 %) от
Европейски съюз и 0.00 лева от национален бюджет.

При изпълнението на проекта ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани
хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност, и недопускане на
дискриминация, както и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната
среда.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията, финансиран по програма „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“, финансирана от „Национален план за възстановяване и устойчивост “, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU“.